GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool, Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko, soukromé školské volnočasové zařízení, (dále jen „SVČ“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

Školské zařízení zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, dětí, žáků, studentů a dalších subjektů SVČ. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených SVČ zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však SVČ provádí jen výjimečně.

SVČ respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. SVČ zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu SVČ, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. SVČ zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. SVČ pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů SVČ, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

 

Základní informace o ochraně osobních údajů

 

 1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, neboli GDPR ( General Data Protection Regulation ) je uceleným souborem pravidel pro ochranu dat v EU. SVČ je povinno se tímto nařízením řídit.

Cílem je chránit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, jak je s jejich daty nakládáno.

 

 1. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • Na základě právního předpisu

 • Na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

 

 1.     1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
 • Školní matrika

 • Přihlášky do zájmových útvarů

 • Deníky ZÚ

 • Záznamy z pedagogických rad

 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků a studentů, pracovníků SVČ, lékařské posudky

 1.     2. Osobní údaje zpracovávané podle dalších zákonů
 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

 • podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC

 • hlášení trestných činů, neomluvená absence

 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

 • zaměstnanecká agenda

 • smluvní vztahy

 1.     3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
 • Seznamy účastníků zájmového vzdělávání na akcích SVČ

 • E-mailové adresy

 • Fotografie a videa za účelem propagace školy

 • Zveřejnění výtvarných děl a jiných výrobků

 1. Podepsání informovaného souhlasu

Pedagogičtí pracovníci SVČ předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kteří svým podpisem potvrdí souhlas – nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů

 

 1. Práva účastníků zájmového vzdělávání a zákonných zástupců

Právo na to, být informován o zpracování jejich osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jejich osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jich týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, např. školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, např. školní matriky.

Na SVČ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: ff5b8r, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: svc.pohoda@seznam.cz prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool, Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool, Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko.

Žádost subjektu údajů vyřizuje školské zařízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté účastníkům a jejich zákonným zástupcům se poskytuje vždy bezplatně. Pouze v případech, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně bezdůvodně nebo nepřiměřeně, zejména, protože se opakují, může ředitel rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou bezdůvodnost dokládá správce. V takovém případě, se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na SVČ obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Ředitel SVČ důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva.

SVČ má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • Uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu

 • Osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku

 • Shromažďování pouze nezbytných osobních údajů

 • Již nepotřebné údaje skartovat

 • Zachování mlčenlivosti o údajích

 • Neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces

 • Ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

 

Kontaktujte nás