Šablony II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta střediskům volného času. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem. SVČ musí identifikovat
alespoň tři účastníky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.
 

 

Kontaktujte nás